Området är gammal jordbruksmark som styckades av i mitten av 60-talet och har sedan dess delvis tagits över av ny skog som gallrats lite mer under 2020.
Bifogat finns den karta som togs fram 1964 som är grunden för byggplanerna i Ängsvik och nedan fastighetskarta med 27 fastigheter

I Ängsvik finns 3 föreningar se nedan, se länkarna till vänster.

  • Ängsviks Samfällighetsförening
  • Backen-Horsvass samfällighet
  • Bastubåtsälskapet

 
Fastighetbild över Ängsvik 1:1 från Österåkers GIS karta